partners ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia Komunikacyjne OC AC – Podstawowe pojęcia

Odpowiedzialność cywilna oc

(odpowiedzialność cywilna) – ubezpieczenie zapewniające wypłatę odszkodowania osobie trzeciej, pokrzywdzonej w zdarzeniu spowodowanym przez ubezpieczonego. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń OC:

OC w życiu prywatnym;

OC komunikacyjne;

OC zawodowe

OC działalności gospodarczej;

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne) jest obowiązkowe i regulowane ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W przypadku spowodowania szkody przez ubezpieczonego, ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie poszkodowanemu.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne . Gorlice

Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych . OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe i regulowane ustawą z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie OC Gorlice chroni majątek ubezpieczonego, zapewniając pokrycie kosztów szkód przez niego wyrządzonych osobom trzecim. Na właścicieli pojazdów nie posiadających polisy OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary finansowe. Ich wysokość zależy od okresu, w jakim auto pozostawało bez ubezpieczenia.

Komunikacja Szkoda całkowita w OC– sytuacja, w której przywrócenie stanu auta sprzed powstania szkody jest niemożliwe lub gdy likwidacja szkody wiąże się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Jeżeli koszt naprawy nie przekroczy 100% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody, właściciel auta ma prawo zadecydować, czy samochód zostanie naprawiony na zasadzie szkody częściowej, czy zakwalifikuje ją jako szkodę całkowitą. Jeśli naprawa pojazdu nie jest możliwa lub jej koszt przekracza całkowitą wartość auta, ubezpieczyciel sam może podjąć decyzję i uznać szkodę całkowitą.

Komunikacja Szkoda całkowita w AC 

sytuacja, w której wartość szkody przekracza określoną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wartość auta na dzień powstania szkody. Najczęściej wartość ta oscyluje w granicach 70%, jednak każde towarzystwo ustala ją samodzielnie.

Szkoda częściowa

stan pojazdu po kolizji, który wskazuje realne uzasadnienie ekonomiczne co do jego naprawy. Każda szkoda, której zakład ubezpieczeń nie sklasyfikuje jako szkody całkowitej, jest szkodą częściową. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy samochodu.

Szkoda osobowa

szkoda w postaci utraty zdrowia, uszkodzenia ciała, śmierci lub utraconych korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Szkoda powstała w wyniku zdarzenia uwzględnionego w umowie ubezpieczenia uprawnia poszkodowanego do ubiegania się o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienie.

Szkoda ubezpieczeniowa

uszczerbek w dobrach prawnie chronionych takich jak życie, zdrowie, mienie itp. Do zlikwidowania szkody (naprawy zniszczonego mienia lub wypłaty odszkodowania) zobowiązany jest zakład ubezpieczeń, w którym poszkodowany wykupił odpowiednią polisę. Szkody dzielimy na:

majątkowe – np. uszkodzenie auta;

osobowe (niemajątkowe) – np. uszkodzenie ciała;

AC (Auto Casco)

dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, zapewniające ochronę w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Autocasco chroni jego posiadacza w przypadku utraty auta, jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Ubezpieczenie AC gwarantuje także wypłatę odszkodowania w przypadku spowodowania szkód przez właściciela auta. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może samodzielnie określać zakres polisy. Ubezpieczenie dostępne jest w wielu wariantach od Smart Casco, po polisę w formule all risk. Z reguły im szerszy zakres ochrony, tym wyższa składa.

 

Auto Casco Ubezpieczenie kradzieżowe – polisa gwarantująca wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu w przypadku kradzieży pojazdu. Jeśli ubezpieczonemu zależy na odzyskaniu pełnej wartości auta, decydując się na zakup autocasco, powinien zwrócić uwagę na:

brak udziału własnego – podnosi wysokość składki, ale znosi odpowiedzialność poszkodowanego w poniesieniu części kosztów likwidacji szkody;

stałą sumę ubezpieczenia – gwarantuje wypłatę odszkodowania w wysokości wartości auta na dzie zawierania umowy ubezpieczenia AC;

 

UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) – instytucja zabezpieczająca interesy wszystkich ubezpieczonych osób. Do Funduszu przynależą krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, wykonujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników. UFG działa zgodnie z przepisami ustawy z 22 maja 2003 roku (z późniejszymi zmianami) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. UFG zajmuje się również kontrolą i nakładaniem kar na nieubezpieczonych.

Umowa ubezpieczenia

to umowa na podstawie której towarzystwo ubezpieczeniowe, zobowiązuje się do spełnienia określonych świadczeń w razie wystąpienia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacić składkę.

Aby zakład ubezpieczeń objął ochroną np. pojazd, klient ma obowiązek opłacić składkę najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Wartość odtworzeniowa

wycena mienia w sposób, który pozwoli na przywrócenie go do stanu sprzed wystąpienia szkody, czyli nowego, ale nie ulepszonego. Wysokość odszkodowania powinna zapewnić skuteczne odtworzenie elementów stałych i/lub ruchomych lub zastąpienie ich nowymi o takich samych, ewentualnie podobnych parametrach.

Wartość rynkowa pojazdu – wartość pojazdu ustalana przez zakłady ubezpieczeń na podstawie notowań dostępnych w profesjonalnych katalogach – Info-Ekspert lub Eurotax. Wartość rynkowa auta jest podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia autocasco oraz wysokości składki. Na wartość rynkową auta wpływają parametry pojazdu i jego podzespołów, wyposażenie, stan techniczny, kraj i rok produkcji oraz przebieg samochodu.

Wartość rzeczywista pojazdu

wartość odtworzeniowa pomniejszona o faktyczne zużycie podzespołów ubezpieczonego auta. Podczas ustalania wysokości odszkodowania, ubezpieczyciel uwzględnia zużycie m.in. materiałów wykończeniowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, podłóg, dachu itd. W konsekwencji wypłacone odszkodowanie, zostaje pomniejszone o określoną kwotę.

Suma gwarancyjna 

określona w umowie ubezpieczenia kwota, będąca górną granicą odpowiedzialności towarzystwa, z tytułu umowy ubezpieczenia OC.

Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności (dyrektywa 2009/103/WE).

Obecnie sumy gwarancyjne wynoszą:

1,05 mln euro – szkody materialne;

5,21 mln euro – szkody osobowe.

Ubezpieczenie 

określony umową obowiązek świadczenia towarzystwa ubezpieczeniowego wobec ubezpieczonego na wypadek określonych zdarzeń losowych w życiu, zdrowiu lub na jego mieniu. Obowiązek ten realizowany jest w formie wypłaty odszkodowania lub likwidacji szkód z funduszu tworzonego przez składki wpłacane regularnie przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenia Bardiowska Gorlice, Ubezpieczenia dworzec, partners dworzec.

0/5 (0 Reviews)

Kup polisę
bez wychodzenia z domu

Wszystkie formalności załatwiamy online
Zadzwoń do nas i zapytaj o korzystną ofertę: